ПРЕДДОГОВОРНА ИНФОРМАЦИЯ

 

  1. „Кредит Мениджър“ ЕООД е вписан в Търговския регистър към Агенция по вписванията и е с ЕИК 206259047, със седалище и адрес на управление на дейността: град Видин, ж.к. „Васил Левски“, блок 2, вход „В“, етаж 1, ап. 51. Дружеството се представлява от Пламен Костадинов Сапаревски, който действа чрез пълномощника си Силвия Миленова Катева. Адресът за кореспонденция на дружеството с институции и клиенти е град София, улица „Коста Лулчев“ 58А, п.к. 1574, e-mail: info@creditmanager.bg website: www.creditmanager.bg
  2. „Кредит Мениджър“ ЕООД представлява необвързан кредитен посредник.

А/ Какво е кредитен посредник?

            Отговор: Съгласно § 1, т.8 от Допълнителните разпоредби на Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители (наричан по – долу Закона), а именно:

„Кредитен посредник“ е лице, което не действа като кредитор или нотариус, свързва пряко или непряко потребител с кредитор или кредитен посредник и при извършване на своята търговска дейност срещу заплащане в парична или в друга форма, уговорена в договора:

            а) представя или предлага на потребители договори за кредит по смисъла на чл. 1, ал. 2 от този закон, или

            б) съдейства на потребители, като извършва друг вид подготвителни или преддоговорни действия по договори за кредит по смисъла на чл. 1, ал. 2 от този закон, или

            в) сключва с потребители договори за кредит по смисъла на чл. 1, ал. 2 от този закон от името на кредитора.

Б/ Защо „Кредит Мениджър“ ЕООД е необвързан кредитен посредник и какво означава това?

            Отговор: От дефиницията за „обвързан кредитен посредник“, дадена в § 1, т.13 от Допълнителните разпоредби на Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители можем да направим извода какво е необвързан кредитен посредник. Накратко, това е кредитен посредник, който не действа от името само на:

– един кредитор,

– една група кредитори, или

– няколко кредитора или групи кредитори, които не заемат съществен дял от пазара.

ИЗВОД: „Кредит Мениджър“ ЕООД е необвързан кредитен посредник, защото работи с почти всички търговски банки на територията на Република България.

  1. „Кредит Мениджър“ ЕООД е вписан в Регистъра на кредитните посредници към Българска Народна Банка под рег.№ BCI000066. Регистърът е публичен и може да бъде свален под формата на таблица excel от интернет страните на Българска народна банка с адрес: https://www.bnb.bg/RegistersAndServices/RSCIRegisters/index.htm

 

  1.  Как печели от своята дейност „Кредит Мениджър“ ЕООД?

А/ В споразумението за възлагане на кредитно посредничество, сключено между „Кредит Мениджър“ ЕООД, като ПОСРЕДНИК, и КЛИЕНТА е предвидено изрично, че ПОСРЕДНИКЪТ предоставя безплатно услуги по кредитно посредничество на потребители.

Б/ „Кредит Мениджър“ ЕООД получава своето възнаграждение за кредитно посредничество от съответната кредитна институция/организация, с която КЛИЕНТЪТ подписва договор за кредит с посредничеството на „Кредит Мениджър“ ЕООД. Размерът на тези възнаграждения варира от 0,75% до 1,80% от стойността на кредита, и е въпрос на индивидуална договорка между всяка банка и „Кредит Мениджър“ ЕООД. Накратко, възнаграждението варира съобразно размерът на одобрения кредит, броя на кредитите и други договорки.

  1. „Кредит Мениджър“ ЕООД предоставя допълнителни услуги извън кредитното посредничество, като такива по предоставяне на съвет. Съветите се предоставят от „Кредит Мениджър“ ЕООД на база разглеждане на собствен набор от база данни за финансови продукти, които се предлагат на пазара към настоящ момент.
  2.  „Кредит Мениджър“ ЕООД държи на мнението на своите клиенти! Затова след всяка съвместна работа обратната връзка за нас е важна! В случай че някой партньор или клиент има оплаквания от услугата, препоръка или похвала – ще се радваме да я получим, за да подобрим предоставената от нас услуга.
  3. „Кредит Мениджър“ ЕООД има действаща Процедура за подаване на възражения, решаване на спорове и определяне на обезщетения във връзка с жалби на клиенти, свързани с посредничество за предоставяне на кредити, която е предоставена на разположение на всеки заинтересован в офиса по седалище и адрес на управление на последния. Ако страните не постигнат приемливо решение на възникналия между тях спор, КЛИЕНТЪТ има право да използва способите за алтернативно разрешаване на спорове уредени в чл.64 и чл.65 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители

Долуподписаният КЛИЕНТ, декларирам, че получих преддоговорната информация и че съдържанието на документа ми е ясно и нямам допълнителни въпроси по него:

 

                                                            ………………………………..

                                    …………………………………………………………………………………………..

                                                             /имена и подпис на клиент/